09.08.2013
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 Відкрите акціонерне товариство ”Новомосковський завод залізобетонних виробів” (місцезнаходження товариства: Україна,51217, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт. Меліоративне, вул Заводська, 1)  повідомляє про проведення чергових  загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  11 вересня  2013 року об 11.00  за адресою: Україна, 51217,Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1,актова зала.

 

 Реєстрація акціонерів та їх  представників здійснюватиметься за місцем проведення зборів 11 вересня 2013 р. з 9:00 до 10:30.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, складений  станом на  05 вересня 2013 року.

На голосування у чергових  загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою, виносяться наступні питання:

 

1.Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2.Обрання лічильної комісії.

3. Про затвердження  нового реєстратора.

4.Про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» з метою приведення його у відповідність до Закону України  «Про акціонерні товариства».

5.Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).

6.Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.

7.Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.

8.Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.

9.Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується.

10.Про затвердження уповноваженої особи емітента, якій надаються повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру:

11.Про визначення особи,уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів.

12.Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі  власників  іменних  цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарія.

13.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції з метою приведення його у відповідність до Закону України  «Про акціонерні товариства».

14.Затвердження внутрішніх положень Товариства, що регламентують внутрішню діяльність Товариства («Про загальні збори акціонерів товариства»,, «Про виконавчий орган товариства», «Про Ревізійну комісію товариства», «Про Наглядову раду товариства»).

15.Відкликання та обрання Виконавчого органу Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з членами Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів.

16.Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням повноважень. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з ними, встановлення розміру винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів.

17.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням повноважень. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

-  до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (Україна, 51217,Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с.Меліоративне, вул Заводська, 1, приймальня керівника) кожного вівторка та четверга з 9:00 до 14:00 години , а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: Україна, 51217,Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с.Меліоративне, вул Заводська, 1,актова зала з 9:00 до 10:30  години. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кравченко О.М. секретар -  референт.

Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу .Представникам акціонерів  необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Контактний телефон : (05693)41161,(0562) 312339.

 
Copyright © 2007-2010
«Новомосковский завод железобетонных изделий». Все права защищены.
Копирования всех состовляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.