Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов'язки голови правлiння

 

 

 

Логвиненко Вiктор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01033409

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Новомосковський, 51217, смт.Мелiоративне, Заводська,1

5. Міжміський код, телефон та факс

(05693) 41417 41161

6. Електронна поштова адреса

zhbi@zhbi.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №77

 

23.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.zhbi.com.ua/

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

п.2 - Пiдприємство не одержувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. Види дiяльностi, якими займається емiтент не лiцензуються.
п.3 - Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
п.4 - Посада корпоративного секретаря не передбачена.
п.5 - Емiтент не користується послугами рейтингового агенства.
п.9 - Загальних зборiв в 2014р. не проводилось, тому iнформацiя не надається.
п.10 - Рiшення стосовно дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
п.12.2) -емiтент не має випущених облiгацiй.
п.12.3) -емiтент не має iнших випущених цiнних паперiв.
п.12.4) -емiтент не має похiдних цiнних паперiв.
п.12.5) -емiтент не викуповував власних акцiй протягом звiтного перiоду.
п.15. - емiтент не випускав i не забезпечував борговi цiннi папери.
п.16. -у емiтента не було виникнення особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду.
п.18. -Емiтент не має випускiв iпотечних облiгацiй.
п.19.1) емiтент не має до розкриття iнформацiї про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; такi операцiї вiдсутнi.
п.19.2) емiтент не має до розкриття iнформацiї щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; такi операцiї вiдсутнi.
п.19.3) емiтент не має до розкриття iнформацiї про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; такi операцiї вiдсутнi.
п.19.4) у емiтента вiдсутнi вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; такi операцiї вiдсутнi.
п.19.5) у емiтента вiдсутнi вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року; такi операцiї вiдсутнi.
п.20. -у емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; такi операцiї вiдсутнi.
п.21. Емiтент не здiйснював i не має випускiв iпотечних сертифiкатiв.
п.22. Емiтент не має iнформацiї щодо реєстру iпотечних активiв; такi операцiї вiдсутнi.
п.23 Емiтент не має iнформацiї про основнi вiдомостi про ФОН.
п.24 Емiтент не має випускiв сертифiкатiв ФОН.
п.25 Емiтент не має осiб, що володiють сертифiкатами ФОН.
п.26 Емiтент не розраховує вартiсть чистих активiв ФОН, в зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй.
п.27 Емiтент не має правил ФОН, в зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй.
п.28 Емiтент є Публiчним акцiонерним товариством, тому не розкриває вiдомостi про аудиторський висновок (звiт).
п.30 Емiтент нерозкриває iнформацiю про рiчну фiнансову звiтнiсть, тому що розкриває iнформацiю про рiчну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
п.32 емiтент не розкриває iнформацiю до Звiту про стан об'єкта нерухомостi, в зв'язку з вiдсутнiстю операцiй з об'єктом нерухомостi ( емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

429893

3. Дата проведення державної реєстрації

01.09.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

3869640

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

46

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва

49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Емiтент є публiчним акцiонерним товариством, тому iнформацiю про органи управлiння не заповнює.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя ДРРУ АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"

2) МФО банку

307231

3) поточний рахунок

260043438102

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя АТ "Банк "Фiнанси ат кредит"

5) МФО банку

307231

6) поточний рахунок

260043438102

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi

13467337

49000Україна Днiпропетровськ вул.Комсомольська,58

0

Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"

д/в

51217Україна смт.Мелiоративне вул.Заводська,1

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзична особа

--- ------ ------

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сосновський Мирон Ярославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 488511 21.02.1997 Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi 7 рокiв - Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" - голова наглядової ради. Iнших даних немає.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.06.2008 5

9) Опис

Голова наглядової ради - обирається серед членiв наглядової ради акцiонерного товариства, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю його виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства.Органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради;Готує доповiдь, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;Надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради;Забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради;Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства Положенням про Наглядову раду; та чинним законодавством України.
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини.
Посадова особа не отримує винагороду.
1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 7 рокiв займає посаду голови наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - голова наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савчук Андрiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 159899 08.05.1998 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi 7 рокiв член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.06.2008 5

9) Опис

Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує винагороду. Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв.

1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 7 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глебов Олександр Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 192683 24.06.1998 Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi 7 рокiв член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". До цього працював менеджером на цьому ж пiдприємствi (ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв").

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.06.2008 5

9) Опис

Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв.
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини.Посадова особа не отримує винагороду.

1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 7 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фильтрувальних виробiв"- Рибянцева Наталiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 790716 26.01.2000 Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218. юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1. Директор пiдприємства.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2008 5

9) Опис

Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв.
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини.Посадова особа не отримує винагороду.

1) Сумiсництво: Директор пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1.
2) Загальний стаж керiвної роботи:i 11 рокiв (з грудня 2001р.) займає посаду директора пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1. Одночасно останнi 6 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".Директор пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Виконуючий обов'язки голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Логвиненко Вiктор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 029632 19.04.2012 Новомосковським РВДМУУМВС України Днiпропетровської областi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" голова правлiння. код ЄДРПОУ 01033409 смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1 Новомосковський район., Днiпропетровська обл.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.05.2013 не визначено

9) Опис

Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує будь-яких винагород, окрiм заробiтної плати.Розмiр винагороди за 2014 рiк 45139 гривень.
Посадовi обов'язки: Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Правлiння та чинним законодавством України. До компетенцiї голови Правлiння належить: Керування поточними справами Товариства i виконання рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння, представництво Товариства в його вiдносинах з iншими юридичними особами, установами, пiдприємствами, органiзацiями, державними та iншими органами i органiзацiями, як на територiї Українi, так i за кордоном, ведення переговорiв та укладання правочинiв (угод, контрактiв, попереднiх договорiв, договорiв
купiвлi-продажу, мiни, дарування) вiд iменi Товариства (з урахуванням обмежень,визначених Статутом), видання наказiв та iнших розпорядчих документiв щодо дiяльностi Товариства, якi є обов’язковими для працiвникiв Товариства; формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, їх посадових окладiв, застосовування до них заходiв матерiального стимулювання, встановлення розмiрiв та строкiв премiювання працiвникiв, а також застосовування до них заходiв дисциплiнарного
стягнення (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом); визначення (конкретизування) сфери компетенцiї, прав i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; прийняття будь-яких iнших кадрових рiшень (в тому числi
стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства (З урахуванням обмежень,встановлених Статутом)
забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства (за погодженням з Наглядовою радою або Загальними Зборами) приймає участь в органах управлiння таких
юридичних осiб (у т. ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т. ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд
iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради, Загальних зборiв та таких, що не потребують колегiально прийнятого рiшення Правлiнням; Розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння.

1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: 29 рокiв. З них 21 рокiв директор пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. 6 рокiв головний енергетик пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409.
3) Посади за 5 рокiв: з травня 2013 р. в.о. голови правлiння "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409.
Перiод з 2009 по вересень 2011 рр. директор (голова правлiння) ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. В жовтнi 2011р. звiльнений в зв'язку з виходом на пенсiю. Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння,Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевченко Iрина Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 719829 29.08.2002 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область. Посада - заступник директора з економiчної безпеки. Перiод з травня 2008р. по вересень 2008р.3 червня 2008р.по теперiшнiй час член правлiння.З жовтня 2008р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ ""Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". код 01033409.смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.06.2008 безстроково

9) Опис

Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує будь-яких винагород окрiм заробiтної плати на посадi головного бухгалтера. Розмiр заробiтної плати за 2014р. 29904гривень. Як член правлiння посадова особа не отримує будь-яких винагород.
Посадовi обов'язки члена правлiння: Участь в засiданнях правлiння, Колегiальне затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; затвердження проектiв органiзацiйної структури, положень про структурнi пiдроздiли, штатного розпису, показникiв та проектно-кошториснi документацiї Товариства та iнших документiв, що передаються на узгодження Наглядовою радою; встановлення договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги, що надаютьсяТовариством; прийняття рiшення щодо одержання кредитiв, фiнансової допомоги, оформлення iпотеки, застави, порук (за умови попереднього узгодження з Наглядовою радою); затвердження iнструкцiй, видача довiреностей та iнших документiв з питань дiяльностi Товариства за винятком таких, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння;
прийняття рiшення про вiдкриття та закриття поточних, валютних та iнших рахункiв в установах банкiв;
прийняття рiшення про списання майна Товариства (з попереднiм узгодженням з Наглядовою радою), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та iншими документами Товариства; Визначення (конкретизування) сфери компетенцiї, прав i вiдповiдальностi членiв Правлiння Товариства; Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв
Товариства; Затвердження режиму працi та вiдпочинку працiвникiв Товариства, правил внутрiшнього розпорядку;
Розробка та подання на розгляд профспiлкової органiзацiї або трудового колективу Товариства проекту колективного договору; Прийняття рiшення про черговiсть здiйснення платежiв; Затвердження посадових iнструкцiй.
Посадовi обов'язки головного бухгалтера: ведення бухгалтерського облiку пiдприємства, вiдповiдно до ч.7ст.8 Закону України "Про бухгалтерьский облiк та финансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV.

1) Сумiсництво:посадова особа не працює за сумiсництвом.
2) Загальний стаж керiвної роботи: 18 рокiв. Працювала на посадi головного бухгалтера на приватних пiдприємствах, з яких 6 рокiв на пiдприємствi "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409.
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - Головний бухгалтер, та член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малiшевська Олена Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 310958 11.12.1996 Новомосковським РВУМВС України в Днiпропетровськiй областi.

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" посада - заступник головного бухгалтера. код 01033409 смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.06.2008 не визначено

9) Опис

Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує винагороду.Посадовi обов'язки: Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та чинним законодавством України.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
Достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства за
вiдповiдний перiод; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових
операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; Дотримання Правлiнням, головою Правлiння та його заступниками наданих їм
повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
Своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства; дотримання рiвня цiн, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв фондiв Товариства;
Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. До компетенцiї Ревiзiйнї комiсiї входить:Контроль дотриманням Товариством чинного законодавства України.Розгляд звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних
пропозицiй Загальним зборам. Винесення, щонайменше раз на рiк, на розгляд Загальних зборiв звiту та висновку
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року. Винесення на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту його iнтересiв.

1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 7 рокiв займає посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Сосновський Мирон Ярославович

АЕ 488511 21.02.1997 Жовтневим РВДМУУМВС україни в Днiпропетровськiй областi

0

0.0000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Савчук Андрiй Вiкторович

АК 159899 08.05.1998 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

0

0.000000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Глебов Олександр Борисович

АК 192683 24.06.1998 Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

2000

0.012921

2000

0

0

0

Член наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв"

31761218

46436

0.300002

0

0

0

0

В.о.голови правоiння

Логвиненко Вiктор Миколайович

АО 029632 19.04.2012 Новомосковським МВ ГУ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.

0

0.000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Шевченко Iрина Михайлiвна

АМ 719829 29.08.2002 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

0

0.0000000

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Малiшевська Олена Петрiвна

АЕ 310958 11.12.1996 Новомосковським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

0

0.00000000

0

0

0

0

Усього

48436

0.312923

48436

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа, UKR

д/в д/в д/в

4842046

31.2823

4842046

0

0

0

Усього

4842046

31.2823

4842046

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-РЕСПЕКТ-КОНСАЛТИНГ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

32679638

Місцезнаходження

51200 Україна Дніпропетровська Новомосковський м.Новомосковськ вул.Леваневського,будинок1,квартира2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3315

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.01.2004

Міжміський код та телефон

0569 31-43-13

Факс

05693 7-54-36

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бхгалтерського облiку й аудиту

Опис

Здiйснення аудиту повного пакету фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ КЛУБ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35144923

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Кiровський м.Днiпропетровськ Комсомольська,буд.48Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263482

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0562 36-66-40

Факс

0562 36-66-40

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам.Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується № ДМ/41/13 вiд 17.09.13р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул.Нижнiй Вал, будинок 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

044 279-10-74

Факс

044 279-12-49

Вид діяльності

-

Опис

Обслуговування випуску цiнних паперiв, шляхом депонування глобального сертифiкату.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.11.2002

134/04/1/02

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000174999

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

15478560

3869640.00

100

Опис

Емiтент не має внутрiшнiх та зовнiшнiх ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента; не здiйснює торгiвлю цiнними паперами емiтента; Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було, додаткової емiсiї не здiйснював, не розмiщував нi в який спосiб.

 


XI. Опис бізнесу

За звiтний перiод будь-якої реорганiзацiї не вiдбувалось.

 

Пiдприємство не має в своєму складi фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.

 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних парцiвникiв складає на кiнець року складає 46 осiб. З них 37 осiб працювали на умовах неповного робочого часу (згiдно встановлених графiкiв). Фонд оплати працi штатних парцiвникiв за 2014 рiк складає 651 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився порявняно з 2013р. на 2596,8 тис.грн. з причин скорочення чисельностi працiвникiв iз-за скорочення обсягiв виробництва, причиною якого стала вiдсутнiсть замовлень на виготовлення залiзобетонних виробiв.Кадрової програми емiтент не має.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Спiльну дiяльнiсть емiтент не проводить.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Обрана облiкова полiтика: Основнi засоби вiдображенi у балансi за залишковою вартiстю . При нарахуваннi амортизацiї для основних засобiв використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу середньозваженої собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть - резерв сiмнiвних боргiв визначається iз застосуванням методу визначення абсолютної суми заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Забезпечення - товариство створює забезпечення на покриття майбутнiх витрат на оплату вiдпусток робiтникам.
Дохiд - дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнається, якщо покупцю переданi всi ризики та вигоди, пов'язанi з продукцiєю, товарами, сума доходу може бути достовiрно визначена та пiдприємство отримає економiчнi вигоди. Дохiд вiд надання послуг визнається, виходячи iз ступеня завершеностi робiт. Ступiнь завершеностi робiт визначається шляхом вивчення виконаної роботи.Фiнансовi витрати визначаються витратами звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi.
Повний змiст обраної облiкової полiтики наведений в примiтках до фiнансової звiтностi.

 

Основний вид виробляємої продукцiї - залiзобетоннi вироби. Взимку обсяги виробництва вiдсутнi.
Основнi клiєнти - приватнi особи. Юридичних осiб-клiєнтiв незначна кiлькiсть. Це пов'язано iз загальним спадом в галузi будiвництва.
Основнi ринки збуту: Днiпропетровська область України.
Основнi постачальники сировини:
Цемент - ПАТ "Хайдельберг Україна", ТОВ "Мiлленiум", ПП "Канал".
Щебiнь - ТОВ "Агрофiрма"Новатор", ТОВ "Торгтехсервiс", ТОВ "Технопарк1", ТОВ "Адалiд-гран"
Пiсок -Днiпроп.рiчковий порт "Укррiчфлот"
Метал - ТОВ "Вiкант" ТОВ "Каскад", ТОВ "Комекс", ПП "Арм-метал-груп", ПП Коровайний О.С.
Пальне-ТОВ "Енергонафта", ТОВ "Авiас"Ю ТОВ "Велтайм", ПП "Онiкс"
електроенергiя - ПАТ "Днiпрообленерго"
вода - КП "Новомосковськ водоканал"

 

Пiдприємством було придбано за 2014р. основних засобiв на 96 тис.грн., вибуло на 1880 тис.(продаж, лiквiдацiя) Iнвестицiї не плануються.
За останнi 5 рокiв придбано основних засобiв на 881 тис.грн. Лiквiдовано, продано на 3914 тис.грн.

 

Не було.

 

У власностi пiдприємства є основнi засоби балансовою вартiстю 14545,00 тис.грн. За 2014 рiк нарахована амортизацiя в сумi 841,00 тис.грн.
Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї), становить на 31 грудня 2014 р. 3880 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, яке використовується, на 31 грудня 2014 р. складає 723 тис. грн. Первiсна вартiсть обладнання, яке ще не введено в експлуатацiю складає 2638 тис.грн.
Всi основнi засоби знаходяться за адресою пiдприємства: смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1.
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов’язань не iснує.
Контрактних зобов’язань, пов’язаних iз придбанням основних засобiв немає.
Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення не передбачається в зв'язку з вiдсутнiстю заказiв на виробництво продукцiї.
Протягом 2014 року значних правочинiв щодо придбання i продажу основних засобiв не було.

 

Зростання цiн на основнi матерiальнi ресурси, високий рiвень податкiв, вiдсутнiсть ринку збуту. Зниження загальної платоспроможностi населення.

 

Загалом штрафнi санкцiї,нарахованi протягом 2014р склали 385 тис.грн. З них штрафнi санкцiї податкової iнспекцiї 188,0 тис. грн., постачальникам - 23тис.грн. штраф НКЦПФРУ 174 тис.грн.

 

Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв. Пiдприємству недостатньо власних обiгових коштiв для фiнансування поточних потреб.

 

Вiдсутнi.

 

Вiдсутня.

 

Дослiдження не здiйснювались.

 

Пiдприємство має кредиторську заборгованiсть перед постачальниками, яку систематично погашає шляхом отримання коштiв вiд реалiзацiї залишкiв готової продукцiї та реалiзацiї необоротних активiв, якi не використовуються пiдприємством.

 

Вiдсутня


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

15686

14545

0

0

15686

14545

будівлі та споруди

9028

8595

0

0

9028

8595

машини та обладнання

3391

2787

0

0

3391

2787

транспортні засоби

603

501

0

0

603

501

інші

2664

2662

0

0

2664

2662

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

15686

14545

0

0

15686

14545

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв складає на кiнець перiоду 37779 тис.грн. знос 23234 тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, яке використовується, на 31 грудня 2014 р. складає 723 тис. грн.
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов’язань не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

13840

14799

Статутний капітал (тис. грн.)

3870

3870

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3870

3870

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300,1595,1695; статутний капiтал - рiзниця рядкiв 1400,1425,1430.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 9970 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 9970 тис.грн.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.00

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

за векселями (всього)

X

0.00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

8.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

644.00

X

X

Інші зобов'язання

X

1734.0

X

X

Усього зобов'язань

X

2386.00

X

X

Опис:

Зобов'язання є поточними.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

залiзобетоннi вироби (плити)

3979 штук

2356

98

12649 штук

2895

98

2

бетон товарний

75 куб.м.

62

2

75 куб.м.

62

2

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

амортизацiя

6

2

матерiальнi витрати

54

3

заробiтна плата

12

4

податки на заробiтну плату

6

5

послуги стороннiх органiзацiй

1

7

змiннi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати

11

8

постiйнi нерозподiленi загальновиробничi витрати

10

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП "Аудиторська фiрма "Аудит-Респект-Консалтинг"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32679638

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна,51200, Днiпропетровська обл.Новомосковський район, м.Новомосковськ, вул.Леваневського,1/2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3315 29.01.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

-- -- --

Текст аудиторського висновку (звіту)


ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ»
за 2014 рiк

Акцiонерам
Публiчного акцiонерного товариства
«Новомосковський завод залiзобетонних виробiв»

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв», що додається, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до цих фiнансових звiтiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що прийнятi та застосовуються для складання та подання фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки
У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля дати проведення рiчної iнвентаризацiї вiдповiдно до нормативних документiв Товариства., ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв на дату iнвентаризацiї. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї та товарiв, утриманих на 31 грудня 2013 та на 31 грудня 2014 р. вартiсть яких вiдображена у балансi у розмiрi 2133 тис. грн. та у розмiрi 1455 тис. грн. вiдповiдно через виконання альтернативних процедур.

Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» станом на 31 грудня 2014 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 25 до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про невизначенiсть, пов’язану з складним економiчним, полiтичним становищем в Українi, яке з об’єктивних причин може вплинути на фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства у майбутньому. Висловлюючи нашу умовно - позитивну думку, ми не брали до уваги це питання

Аудитор, що проводив перевiрку
Сертифiкат
Серiя А № 000534 О.О. Заєць


Директор
Сертифiкат аудитора
серiя А № 000534 О.О. Заєць
«05» лютого 2015 р.

Адреса: 51200, Днiпропетровськ обл., м. Новомосковськ, вул. Леваневського, 1\2, тел.: (0569) 31- 43-13, www.afark.com.ua)Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

0

0

2

2013

1

0

3

2012

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншого не було

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): iншого не було

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): iншого не було

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

iнших визначень винагород не було

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): iнших вимог не було

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iнших подiй не було

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

iншi документи вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні