Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов'язки голови правлiння       Логвиненко Вiктор Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01033409
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Новомосковський, 51217, смт.Мелiоративне, Заводська,1
5. Міжміський код, телефон та факс
(05693) 41417 41161
6. Електронна поштова адреса
zhbi@zhbi.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 76   20.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.zhbi.com.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки п.2 - Пiдприємство не одержувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. Види дiяльностi, якими займається емiтент не лiцензуються.
п.3 - Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
п.4 - Посада корпоративного секретаря не передбачена.
п.5 - Емiтент не користується послугами рейтингового агенства.
п.9 - Загальних зборiв в 2015р. не проводилось, тому iнформацiя не надається.
п.10 - Рiшення стосовно дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
п.12.2) -емiтент не має випущених облiгацiй.
п.12.3) -емiтент не має iнших випущених цiнних паперiв.
п.12.4) -емiтент не має похiдних цiнних паперiв.
п.12.5) -емiтент не викуповував власних акцiй протягом звiтного перiоду.
п.15. - емiтент не випускав i не забезпечував борговi цiннi папери.
п.18. -Емiтент не має випускiв iпотечних облiгацiй.
п.19.1) емiтент не має до розкриття iнформацiї про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; такi операцiї вiдсутнi.
п.19.2) емiтент не має до розкриття iнформацiї щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; такi операцiї вiдсутнi.
п.19.3) емiтент не має до розкриття iнформацiї про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; такi операцiї вiдсутнi.
п.19.4) у емiтента вiдсутнi вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; такi операцiї вiдсутнi.
п.19.5) у емiтента вiдсутнi вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року; такi операцiї вiдсутнi.
п.20. -у емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; такi операцiї вiдсутнi.
п.21. Емiтент не здiйснював i не має випускiв iпотечних сертифiкатiв.
п.22. Емiтент не має iнформацiї щодо реєстру iпотечних активiв; такi операцiї вiдсутнi.
п.23 Емiтент не має iнформацiї про основнi вiдомостi про ФОН.
п.24 Емiтент не має випускiв сертифiкатiв ФОН.
п.25 Емiтент не має осiб, що володiють сертифiкатами ФОН.
п.26 Емiтент не розраховує вартiсть чистих активiв ФОН, в зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй.
п.27 Емiтент не має правил ФОН, в зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй.
п.28 Емiтент є Публiчним акцiонерним товариством, тому не розкриває вiдомостi про аудиторський висновок (звiт).
п.30 Емiтент нерозкриває iнформацiю про рiчну фiнансову звiтнiсть, тому що розкриває iнформацiю про рiчну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
п.32 емiтент не розкриває iнформацiю до Звiту про стан об'єкта нерухомостi, в зв'язку з вiдсутнiстю операцiй з об'єктом нерухомостi ( емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
429893
3. Дата проведення державної реєстрації
01.09.1995
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
3869640
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
38
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Емiтент є публiчним акцiонерним товариством, тому iнформацiю про органи управлiння не заповнює.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
КБ Приватбанк
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26001122337051
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
КБ Приватбанк
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26007122337022

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi 13467337 49000Україна Днiпропетровськ вул.Комсомольська,58 0
Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" д/в 51217Україна смт.Мелiоративне вул.Заводська,1 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сосновський Мирон Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 488511 21.02.1997 Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Останнi 8 рокiв - Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" - голова наглядової ради. Iнших даних немає.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2008 5
9) Опис
Голова наглядової ради - обирається серед членiв наглядової ради акцiонерного товариства, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю його виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства.Органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради;Готує доповiдь, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;Надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради;Забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради;Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства Положенням про Наглядову раду; та чинним законодавством України.
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини.
Посадова особа не отримує винагороду.
1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 8 рокiв займає посаду голови наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - голова наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савчук Андрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 159899 08.05.1998 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Останнi 8 рокiв член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2008 5
9) Опис
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує винагороду. Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв.

1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 8 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глебов Олександр Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 192683 24.06.1998 Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Останнi 8 рокiв член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". До цього працював менеджером на цьому ж пiдприємствi (ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв").
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2008 5
9) Опис
Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв.
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини.Посадова особа не отримує винагороду.

1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 8 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фильтрувальних виробiв"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218. юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1. Директор пiдприємства Рибянцева Наталiя Iванiвна.1977року народження.Паспорт АК 790716 виданий 26.01.2000р.Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.06.2008 5
9) Опис
Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв.
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини.Посадова особа не отримує винагороду.

1) Сумiсництво: Директор пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1.
2) Загальний стаж керiвної роботи:i 12 рокiв (з грудня 2001р.) займає посаду директора пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1. Одночасно останнi 8 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".Директор пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Виконуючий обов'язки голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Логвиненко Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АО 029632 19.04.2012 Новомосковським РВДМУУМВС України Днiпропетровської областi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" голова правлiння. код ЄДРПОУ 01033409 смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1 Новомосковський район., Днiпропетровська обл.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.05.2013 не визначено
9) Опис
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує будь-яких винагород, окрiм заробiтної плати.Розмiр винагороди за 2015 рiк 18732 гривень.
Посадовi обов'язки: Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Правлiння та чинним законодавством України. До компетенцiї голови Правлiння належить: Керування поточними справами Товариства i виконання рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння, представництво Товариства в його вiдносинах з iншими юридичними особами, установами, пiдприємствами, органiзацiями, державними та iншими органами i органiзацiями, як на територiї Українi, так i за кордоном, ведення переговорiв та укладання правочинiв (угод, контрактiв, попереднiх договорiв, договорiв
купiвлi-продажу, мiни, дарування) вiд iменi Товариства (з урахуванням обмежень,визначених Статутом), видання наказiв та iнших розпорядчих документiв щодо дiяльностi Товариства, якi є обов’язковими для працiвникiв Товариства; формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, їх посадових окладiв, застосовування до них заходiв матерiального стимулювання, встановлення розмiрiв та строкiв премiювання працiвникiв, а також застосовування до них заходiв дисциплiнарного
стягнення (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом); визначення (конкретизування) сфери компетенцiї, прав i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; прийняття будь-яких iнших кадрових рiшень (в тому числi
стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства (З урахуванням обмежень,встановлених Статутом)
забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства (за погодженням з Наглядовою радою або Загальними Зборами) приймає участь в органах управлiння таких
юридичних осiб (у т. ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т. ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд
iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради, Загальних зборiв та таких, що не потребують колегiально прийнятого рiшення Правлiнням; Розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння.

1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: 30 рокiв. З них 24 рокiв директор пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. 6 рокiв головний енергетик пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409.
3) Посади за 5 рокiв: з травня 2013 р. в.о. голови правлiння "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409.
Перiод з 2009 по вересень 2011 рр. директор (голова правлiння) ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. В жовтнi 2011р. звiльнений в зв'язку з виходом на пенсiю. Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння,Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Iрина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 719829 29.08.2002 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область. Посада - заступник директора з економiчної безпеки. Перiод з травня 2008р. по вересень 2008р.3 червня 2008р.по теперiшнiй час член правлiння.З жовтня 2008р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ ""Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". код 01033409.смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.06.2008 безстроково
9) Опис
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує будь-яких винагород окрiм заробiтної плати на посадi головного бухгалтера. Розмiр заробiтної плати за 2015р. 15910гривень. Як член правлiння посадова особа не отримує будь-яких винагород.
Посадовi обов'язки члена правлiння: Участь в засiданнях правлiння, Колегiальне затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; затвердження проектiв органiзацiйної структури, положень про структурнi пiдроздiли, штатного розпису, показникiв та проектно-кошториснi документацiї Товариства та iнших документiв, що передаються на узгодження Наглядовою радою; встановлення договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги, що надаютьсяТовариством; прийняття рiшення щодо одержання кредитiв, фiнансової допомоги, оформлення iпотеки, застави, порук (за умови попереднього узгодження з Наглядовою радою); затвердження iнструкцiй, видача довiреностей та iнших документiв з питань дiяльностi Товариства за винятком таких, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння;
прийняття рiшення про вiдкриття та закриття поточних, валютних та iнших рахункiв в установах банкiв;
прийняття рiшення про списання майна Товариства (з попереднiм узгодженням з Наглядовою радою), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та iншими документами Товариства; Визначення (конкретизування) сфери компетенцiї, прав i вiдповiдальностi членiв Правлiння Товариства; Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв
Товариства; Затвердження режиму працi та вiдпочинку працiвникiв Товариства, правил внутрiшнього розпорядку;
Розробка та подання на розгляд профспiлкової органiзацiї або трудового колективу Товариства проекту колективного договору; Прийняття рiшення про черговiсть здiйснення платежiв; Затвердження посадових iнструкцiй.
Посадовi обов'язки головного бухгалтера: ведення бухгалтерського облiку пiдприємства, вiдповiдно до ч.7ст.8 Закону України "Про бухгалтерьский облiк та финансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV.

1) Сумiсництво:посадова особа не працює за сумiсництвом.
2) Загальний стаж керiвної роботи: 19 рокiв. Працювала на посадi головного бухгалтера на приватних пiдприємствах, з яких 8 рокiв на пiдприємствi "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409.
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - Головний бухгалтер, та член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малiшевська Олена Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 310958 11.12.1996 Новомосковським РВУМВС України в Днiпропетровськiй областi.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" посада - заступник головного бухгалтера. код 01033409 смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.06.2008 не визначено
9) Опис
Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує винагороду.Посадовi обов'язки: Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та чинним законодавством України.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
Достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства за
вiдповiдний перiод; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових
операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; Дотримання Правлiнням, головою Правлiння та його заступниками наданих їм
повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
Своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства; дотримання рiвня цiн, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв фондiв Товариства;
Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. До компетенцiї Ревiзiйнї комiсiї входить:Контроль дотриманням Товариством чинного законодавства України.Розгляд звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних
пропозицiй Загальним зборам. Винесення, щонайменше раз на рiк, на розгляд Загальних зборiв звiту та висновку
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року. Винесення на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту його iнтересiв.

1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи.
2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 8 рокiв займає посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".
3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає.
4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Сосновський Мирон Ярославович АЕ 488511 21.02.1997 Жовтневим РВДМУУМВС україни в Днiпропетровськiй областi 0 0.0000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Савчук Андрiй Вiкторович АК 159899 08.05.1998 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0.000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Глебов Олександр Борисович АК 192683 24.06.1998 Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 2000 0.012921 2000 0 0 0
Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" 31761218 46436 0.300002 46436 0 0 0
В.о.голови правоiння Логвиненко Вiктор Миколайович АО 029632 19.04.2012 Новомосковським МВ ГУ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0.000000 0 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Шевченко Iрина Михайлiвна АМ 719829 29.08.2002 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0.0000000 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Малiшевська Олена Петрiвна АЕ 310958 11.12.1996 Новомосковським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0.00000000 0 0 0 0
Усього 48436 0.312923 48436 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа, UKR д/в д/в д/в 4842046 31.2823 4842046 0 0 0
Усього 4842046 31.2823 4842046 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Егiда"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31468129
Місцезнаходження 49108 Україна Дніпропетровська Iндустрiальний м.Днiпропетровськ вул.Янтарна,буд.71 корп.3 кв. 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2671
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.01.2001
Міжміський код та телефон 0562 35-24-39
Факс 0562 35-24-39
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бхгалтерського облiку й аудиту
Опис Здiйснення аудиту повного пакету фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.Директор Н.В. Черепухiна
Сертифiкат аудитора серiя А № 004256

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ КЛУБ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35144923
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Кiровський м.Днiпропетровськ Комсомольська,буд.48Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0562 36-66-40
Факс 0562 36-66-40
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам.Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується № ДМ/41/13 вiд 17.09.13р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул.Нижнiй Вал, будинок 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044 279-10-74
Факс 044 279-12-49
Вид діяльності -
Опис Обслуговування випуску цiнних паперiв, шляхом депонування глобального сертифiкату.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.11.2002 134/04/1/02 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000174999 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 15478560 3869640.00 100
Опис Емiтент не має внутрiшнiх та зовнiшнiх ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента; не здiйснює торгiвлю цiнними паперами емiтента; Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було, додаткової емiсiї не здiйснював, не розмiщував нi в який спосiб.
 

XI. Опис бізнесу

За звiтний перiод будь-якої реорганiзацiї не вiдбувалось.
 
Пiдприємство не має в своєму складi фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.
 
Середньооблiкова кiлькiсть штатних парцiвникiв складає на кiнець року складає 38 осiб. З них 38 осiб працювали на умовах неповного робочого часу (згiдно встановлених графiкiв). Фонд оплати працi штатних парцiвникiв за 2015 рiк складає 438 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився порявняно з 2014р. на 213 тис.грн. з причин скорочення чисельностi працiвникiв iз-за скорочення обсягiв виробництва, причиною якого стала вiдсутнiсть замовлень на виготовлення залiзобетонних виробiв.Кадрової програми емiтент не має.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Спiльну дiяльнiсть емiтент не проводить.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Обрана облiкова полiтика: Основнi засоби вiдображенi у балансi за залишковою вартiстю . При нарахуваннi амортизацiї для основних засобiв використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу середньозваженої собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть - резерв сiмнiвних боргiв визначається iз застосуванням методу визначення абсолютної суми заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Забезпечення - товариство створює забезпечення на покриття майбутнiх витрат на оплату вiдпусток робiтникам, також забезпечення на покриття наступних витрат та платежiв.
Дохiд - дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнається, якщо покупцю переданi всi ризики та вигоди, пов'язанi з продукцiєю, товарами, сума доходу може бути достовiрно визначена та пiдприємство отримає економiчнi вигоди. Дохiд вiд надання послуг визнається, виходячи iз ступеня завершеностi робiт. Ступiнь завершеностi робiт визначається шляхом вивчення виконаної роботи.Фiнансовi витрати визначаються витратами звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi.
Повний змiст обраної облiкової полiтики наведений в примiтках до фiнансової звiтностi.
 
Основний вид виробляємої продукцiї - залiзобетоннi вироби. Взимку обсяги виробництва вiдсутнi.
Основнi клiєнти - приватнi особи. Юридичних осiб-клiєнтiв незначна кiлькiсть. Це пов'язано iз загальним спадом в галузi будiвництва.
Основнi ринки збуту: Днiпропетровська область України.
Основнi постачальники сировини:
Цемент - ПАТ "Хайдельберг Україна", ТОВ "Мiлленiум", ПП "Канал".
Щебiнь - ТОВ "Агрофiрма"Новатор", ТОВ "Торгтехсервiс", ТОВ "Технопарк1", ТОВ "Адалiд-гран"
Пiсок -Днiпроп.рiчковий порт "Укррiчфлот"
Метал - ТОВ "Вiкант" ТОВ "Каскад", ТОВ "Комекс", ПП "Арм-метал-груп", ПП Коровайний О.С.
Пальне-ТОВ "Енергонафта", ТОВ "Авiас"Ю ТОВ "Велтайм", ПП "Онiкс"
електроенергiя - ПАТ "Днiпрообленерго"
вода - КП "Новомосковськ водоканал"
 
Пiдприємством не було придбано у 2015р.основних засобiв. Вiдбувався капiтальний ремонт вантажного транспорту на суму 23 тис. Вибуло основних засобiв на суму 484тис.грн. за балансовою вартiстю.(продаж, лiквiдацiя)
Iнвестицiї не плануються.
За останнi 5 рокiв придбано основних засобiв на 904 тис.грн. Лiквiдовано, продано на 4398 тис.грн.
 
Не було.
 
У власностi пiдприємства є основнi засоби балансовою вартiстю 12943,00 тис.грн. За 2015 рiк нарахована амортизацiя в сумi 751,00 тис.грн.
Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї), становить на 31 грудня 2015 р. 132 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, яке використовується, на 31 грудня 2015 р. складає 1526 тис. грн. Первiсна вартiсть обладнання, яке ще не введено в експлуатацiю складає 2613 тис.грн.
Всi основнi засоби знаходяться за адресою пiдприємства: смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1.
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов’язань не iснує.
Контрактних зобов’язань, пов’язаних iз придбанням основних засобiв немає.
Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення не передбачається в зв'язку з вiдсутнiстю заказiв на виробництво продукцiї.
Протягом 2015 року значних правочинiв щодо придбання i продажу основних засобiв не було.
 
Зростання цiн на основнi матерiальнi ресурси, високий рiвень податкiв, вiдсутнiсть ринку збуту. Зниження загального попиту.
 
Загалом штрафнi санкцiї,нарахованi протягом 2015р склали 31 тис.грн. З них штрафнi санкцiї державної фiскальної служби 6,0 тис. грн., постачальникам - 22тис.грн. штраф НКЦПФРУ 3 тис.грн.
 
Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв. Пiдприємству недостатньо власних обiгових коштiв для фiнансування поточних потреб.
 
Вiдсутнi.
 
Вiдсутня.
 
Дослiдження не здiйснювались.
 
Пiдприємство має кредиторську заборгованiсть перед постачальниками, яку систематично погашає шляхом отримання коштiв вiд реалiзацiї залишкiв готової продукцiї та реалiзацiї необоротних активiв, якi не використовуються пiдприємством.
 
Вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14132 12943 0 0 14132 12943
будівлі та споруди 8276 7859 0 0 8276 7859
машини та обладнання 2693 1883 0 0 2693 1883
транспортні засоби 501 569 0 0 501 569
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 2662 2632 0 0 2662 2632
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14132 12943 0 0 14132 12943
Опис Термiни та умови користування основними засобами - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду: будiвлi та споруди - 21427тис.грн. ступiнь зносу -63,3%, машини та обладнання - 7744тис.грн. ступiнь зносу - 75,7%, транспортнi засоби - 3455тис.грн. ступiнь зносу - 83,5%, iншi - 2739тис.грн.ступiнь зносу - 3,9%. Сума нарахованого зносу у 2015р. 751тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi вибуттям об"єктiв. Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї), становить на 31 грудня 2015 р. 132 тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, яке використовується, на 31 грудня 2015 р. складає 1526 тис. грн.
Первiсна вартiсть всiх основних засобiв складає на кiнець перiоду 35365 тис.грн. знос 22422 тис. грн.
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов’язань не iснує.
Iнформацiя накiнець перiоду змiнена порiвняно зi звiтом за 2014р. в зв"язку з коригуваннями, згiдно до МСФЗ 8«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».Iнформацiю про це докладно розкрито в примiтках до цiєї фiнаносовї звiтностi у роздiлi " Виправлення помилок". У 2015 р. пiсля оприлюднення фiнансової звiтностi була виявлена помилка стосовно вибуття (лiквiдацiї) основних засобiв, що вiдбулося у 2014 р. Рiшення щодо лiквiдацiї прийнято у 2015 р. Керiвництво, оцiнив ситуацiю, яка склалася, прийняло рiшення щодо виправлення помилки (коригування) шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансових звiтiв за 2014 р. Рiзниця складає 413тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 13129 13422
Статутний капітал (тис. грн.) 3870 3870
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3870 3870
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300,1595,1695; статутний капiтал - рiзниця рядкiв 1400,1425,1430.
Iнформацiя накiнець перiоду змiнена порiвняно зi звiтом за 2014р. в зв"язку з коригуваннями, згiдно до МСФЗ 8«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».Iнформацiю про це докладно розкрито в примiтках до цiєї фiнаносовї звiтностi у роздiлi " Виправлення помилок". У 2015 р. пiсля оприлюднення фiнансової звiтностi була виявлена помилка стосовно вибуття (лiквiдацiї) основних засобiв, що вiдбулося у 2014 р. Рiшення щодо лiквiдацiї прийнято у 2015 р. Керiвництво, оцiнив ситуацiю, яка склалася, прийняло рiшення щодо виправлення помилки (коригування) шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансових звiтiв за 2014 р. Рiзниця складає 418тис.грн.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 9259 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 9259 тис.грн.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.00 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.00 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.00 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.00 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.00 X X
за векселями (всього) X 0.00 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.00 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.00 X X
Податкові зобов'язання X 24 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 343 X X
Інші зобов'язання X 709 X X
Усього зобов'язань X 1076 X X
Опис: Зобов'язання є поточними. Iншi зобов"язання складаються з: кредиторської заборгованостi за товари, роботи,послуги - 179тис.грн., з одержаних авансiв - 429тис.грн., розрахункiв зi страхування - 61тис.грн., розрахункiв по оплатi працi - 40 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 залiзобетоннi вироби (плити) 905 штук 658 56 1430 штук 797 61
2 бетон товарний 700 куб.м. 518 44 700 куб.м. 518 39

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 амортизацiя 15
2 матерiальнi витрати 73
3 заробiтна плата 5
4 податки на заробiтну плату 2
5 послуги стороннiх органiзацiй 1
7 змiннi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати 2
8 постiйнi нерозподiленi загальновиробничi витрати 2

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
28.04.2014 03.04.2015 Спростування

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Егiда"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31468129
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49108,Україна, Днiпропетровська обл.м.Днiпропетровськ, вул.Янтарна,71/3/44
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2671 22.06.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 00 00 00
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ»
за 2015 рiк

Акцiонерам
Публiчного акцiонерного товариства
«Новомосковський завод залiзобетонних виробiв»

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв», що додається, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2015 р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до цих фiнансових звiтiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що прийнятi та застосовуються для складання та подання фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки
У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля дати проведення рiчної iнвентаризацiї вiдповiдно до нормативних документiв Товариства, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв на дату iнвентаризацiї. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї та товарiв, наявних на 31 грудня 2014 та на 31 грудня 2015 р. вартiсть яких вiдображена у балансi у розмiрi 1 458 тис. грн. та у розмiрi 1 098 тис. грн. вiдповiдно через виконання альтернативних процедур.

Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» станом на 31 грудня 2015 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 25 до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про невизначенiсть, пов’язану з складним економiчним, полiтичним становищем в Українi, яке з об’єктивних причин може вплинути на фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства у майбутньому. Висловлюючи нашу умовно - позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

Директор
Сертифiкат аудитора
серiя А № 004256 Н.В. Черепухiна
19 лютого 2016 р.

Адреса: 49108, м. Днiпропетровськ, вул. Янтарна, 71/3/44,
тел.: (0562) 35-24-39.Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2014 0 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Iншого не було Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): iншого не було Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): iншого не було Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Не проводила.

Не було

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) iнших визначень винагород не було

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): iнших вимог не було X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Iнших подiй не було

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) iнший орган вiдсутнiй

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Акцiонерне товариство змiнювало зовнiшнього аудитора при проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2015р. в зв"язку з закiнченням строку дiї сертифiката аудитора Заєць О.О., директора ПП АФ "Аудит-Респект-Консалтинг"

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) iнших не було

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) iнших не було

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У акцiонерного товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У акцiонерного товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
У акцiонерного товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
Територія за КОАТУУ 1223255800
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 23.1
Вид економічної діяльності за КВЕД 23.61
Середня кількість працівників 38
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Днiпропетровська обл. Новомосковський р-н.,смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 53 53 0
накопичена амортизація 1002 53 53 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 14132 12943 0
первісна вартість 1011 36594 35365 0
знос 1012 22462 22422 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 14132 12943 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1458 1098 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 147 8 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 69 386 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 69 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 3 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 1676 1564 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 15808 14507 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3870 3870 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 10743 10436 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 966 966 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2157 -2143 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 13422 13129 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 4 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 4 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1002 179 0
за розрахунками з бюджетом 1620 8 24 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 87 61 0
за розрахунками з оплати праці 1630 79 40 0
за одержаними авансами 1635 503 429 0
за розрахунками з учасниками 1640 455 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 25 302 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 223 343 0
Усього за розділом IІІ 1695 2382 1378 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 15808 14507 0

Примітки Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.
Iнформацiя накiнець перiоду змiнена порiвняно зi звiтом за 2014р. в зв"язку з коригуваннями, згiдно до МСФЗ 8«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
Iнформацiю про це докладно розкрито в примiтках до цiєї фiнаносовї звiтностi у роздiлi " Виправлення помилок". У 2015 р. пiсля оприлюднення фiнансової звiтностi була виявлена помилка стосовно вибуття (лiквiдацiї) основних засобiв, що вiдбулося у 2014 р. Рiшення щодо лiквiдацiї прийнято у 2015 р. Керiвництво, оцiнив ситуацiю, яка склалася, прийняло рiшення щодо виправлення помилки (коригування) шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансових звiтiв за 2014 р.
Керівник Логвиненко Вiктор Миколайович
Головний бухгалтер Шевченко Iрина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1690 2651
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1529 ) ( 3244 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

161

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 593 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2040 1682
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 446 ) ( 507 )
Витрати на збут 2150 ( 16 ) ( 178 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2036 ) ( 1593 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 297 ) ( 1189 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 297 ) ( 1189 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4 -188
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 293 ) ( 1377 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -293 -1377

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1409 1727
Витрати на оплату праці 2505 438 651
Відрахування на соціальні заходи 2510 181 237
Амортизація 2515 751 841
Інші операційні витрати 2520 840 559
Разом 2550 3619 4015

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 15478560 15478560
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 15478560 15478560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.01893 -0.08896
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.01893 -0.08896
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.
Iнформацiя накiнець перiоду змiнена порiвняно зi звiтом за 2014р. в зв"язку з коригуваннями, згiдно до МСФЗ 8«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
Iнформацiю про це докладно розкрито в примiтках до цiєї фiнаносовї звiтностi у роздiлi " Виправлення помилок". У 2015 р. пiсля оприлюднення фiнансової звiтностi була виявлена помилка стосовно вибуття (лiквiдацiї) основних засобiв, що вiдбулося у 2014 р. Рiшення щодо лiквiдацiї прийнято у 2015 р. Керiвництво, оцiнив ситуацiю, яка склалася, прийняло рiшення щодо виправлення помилки (коригування) шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансових звiтiв за 2014 р
Керівник Логвиненко Вiктор Миколайович
Головний бухгалтер Шевченко Iрина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2910

4667
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 9 20
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 637 218
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 49 416
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2151 )

( 2340 )
Праці 3105 ( 439 ) ( 762 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 356 ) ( 996 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 412 ) ( 710 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 126 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 237 ) ( 226 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 175 ) ( 484 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 95 ) ( 86 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 193 ) ( 671 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -41 -224
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 108 208
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 108 208
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 67 -16
Залишок коштів на початок року 3405 2 18
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 69 2

Примітки Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.
Керівник Логвиненко Вiктор Миколайович
Головний бухгалтер Шевченко Iрина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Акцiонерне товариство цю форму не заповнює.
Керівник Логвиненко В.М.
Головний бухгалтер Шевченко I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3870 10743 0 966 -1739 0 0 13840
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -418 0 0 -418
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3870 10743 0 966 -2157 0 0 13422
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -293 0 0 -293
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -307 0 0 307 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -307 0 0 14 0 0 -293
Залишок на кінець року 4300 3870 10436 0 966 -2143 0 0 13129

Примітки Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.
Iнформацiя накiнець перiоду змiнена порiвняно зi звiтом за 2014р. в зв"язку з коригуваннями, згiдно до МСФЗ 8«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
Iнформацiю про це докладно розкрито в примiтках до цiєї фiнаносовї звiтностi у роздiлi " Виправлення помилок". У 2015 р. пiсля оприлюднення фiнансової звiтностi була виявлена помилка стосовно вибуття (лiквiдацiї) основних засобiв, що вiдбулося у 2014 р. Рiшення щодо лiквiдацiї прийнято у 2015 р. Керiвництво, оцiнив ситуацiю, яка склалася, прийняло рiшення щодо виправлення помилки (коригування) шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансових звiтiв за 2014 р
Керівник Логвиненко Вiктор Миколайович
Головний бухгалтер Шевченко Iрина Михайлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Публiчне акцiонерне товариство «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв»
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 року
1.Характер господарської дiяльностi
Публiчне акцiонерне товариство «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» знаходиться за адресою: 51217 Днiпропетровська область, Новомосковський район, селище Мелiоративне, вул. Заводська,1.
Публiчне акцiонерне товариство «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» (далi - Товариство) засновано згiдно рiшення вiд 14 серпня 1995 р. мiж Регiональним вiддiленням Фонду держмайна України по Днiпропетровськiй областi та органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємства «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» шляхом перетворення орендного пiдприємства «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України «Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi» № 51-93 вiд 17.05.1995 р. та «Про приватизацiю майна державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду» № 57-93 вiд 20 травня 1993 р., та вiдповiдно до Закону України вiд 17.09.2008р. №514-VI «Про акцiонернi товариства», 11 вересня 2013р. проведенi загальнi збори акцiонерiв на яких прийнято рiшення про змiну найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство.
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало господарську дiяльнiсть i отримувало дохiд вiд операцiй з виготовлення готової продукцiї (залiзобетоннi вироби), вiд операцiй з передачi майна в операцiйну оренду (рухоме й нерухоме майно), надання супутнiх орендi послуг, а саме: передавання електроенергiї, послуги з водопостачання та водовiдведення, стислого повiтря для виробничих потреб орендаря. Здiйснювало реалiзацiю залишкiв готової продукцiї, придбаних матерiалiв, реалiзацiю металобрухту вiд лiквiдацiї основних засобiв. Ця фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю окремого пiдприємства.
2. Основа подання iнформацiї.
Валютою фiнансової звiтностi є гривня так, як всi операцiї пiдприємства здiйснювалися в гривнях. Фiнансова звiтнiсть представлена Товариством в тисячах гривнях, з округленням до цiлого числа. Фiнансовi звiти складенi за формами, затвердженi НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999 р. № 999 – XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України».
Фiнансовi звiти були затвердженi Наглядовою радою та дозволенi до оприлюднення 05 лютого 2016 р.

3.Значнi облiковi судження, оцiнки та припущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» потребує вiд її керiвництва застосовування суджень, оцiнок та припущень в кiнцi звiтного перiоду, якi впливають на врахованi в звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов’язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання. Однак, непевнiсть щодо цих припущень та оцiнок може привести до результатiв, якi потребують коригувань у майбутньому балансової вартостi активiв, зобов’язань, вiдносно яких приймаються судження та оцiнки.
Припущення та оцiнки керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» основанi на початкових даних, якi воно мало пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi. Однак, поточнi обставини та припущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися з огляду на ринковi змiни або непiдконтрольнi Публiчному акцiонерному товариству «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» обставини. Такi змiни вiдображаються в припущеннях з тою мiрою, з якою вони вiдбуваються.
Основнi припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть буди причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, наведенi нижче:
- Строк експлуатацiї основних засобiв та переоцiнка основних засобiв.
- Знецiнення активiв
- Вiдстроченi податки
- Резерви за сумнiвними боргами
- Зобов’язання з операцiйної оренди
Строк експлуатацiї основних засобiв та переоцiнка основних засобiв
Товариство оцiнює строки корисної експлуатацiї основних засобiв не рiдше чим на кiнець кожного фiнансового року, та, якщо очiкування рiзняться вiд попередньої оцiнки, змiни вiдображаються як змiни у облiковiй полiтицi у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни у облiкових оцiнках та помилки». Такi оцiнки можуть iстотно вплинути на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi витрати у продовж перiоду.
Знецiнення активiв
Балансова вартiсть активiв Товариства переглядається з метою виявлення ознак знецiнення активiв. Якщо якi-небудь подiї або змiни обставин свiдчать про те, що поточна вартiсть активiв може бути не визначена, Товариство оцiнює вартiсть активiв, що буде вiдшкодовано. Така оцiнка вимагає прийняття ряду суджень у вiдношеннi до прогнозiв майбутнiх доходiв та витрат, пов’язаних з активами, що розглядаються.. У свою чергу такi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннi про стан попиту на продукцiю та майбутнi ринковi умови. Подальшi та непередбаченi змiни таких припущень та оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iнших пiдсумкiв у вiдношеннi до наданих пiдсумкiв у цiй фiнансовiй звiтностi.
Вiдстроченi податки
Вiдстроченi податки переглядаються на кожну звiтну дату та зменшуються (збiльшуються) у випадку, якщо стає зрозумiлим, що достатнiй податковий прибуток не буде (буде) отриманий, щоб реалiзувати вiдстроченi податки. Оцiнка вiрогiдностi реалiзацiї суджень ґрунтується на очiкуваних результатах дiяльностi. Для оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв використовуються рiзнi фактори, включаючи результати дiяльностi минулих рокiв, плани на майбутнi перiоди дiяльностi, змiни у податковому законодавствi. Якщо фактичнi результати рiзняться вiд оцiночних, або, якщо такi оцiнки повиннi бути переглянутi у майбутнiх перiодах, це може негативно вплинути на фiнансовий стан пiдприємства, результати операцiй та потоки грошових коштiв. У випадку якщо показник вiдстрочених податкових активiв у майбутнiх перiодах повинен бути зменшений (збiльшений), таке коригування буде вiдображено у звiтi про сукупнi доходи.
Резерви за сумнiвними боргами
Товариство нараховує резерв за сумнiвними боргами з метою покриття можливого понесення збиткiв, якi виникнуть у випадку нездатностi покупця у розрахунку. При оцiнцi такого резерву керiвництво враховує поточнi умови в економiцi в цiлому, строки виникнення дебiторської заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупця. Змiни в економiцi, галузевiй ситуацiї або фiнансовому станi окремих покупцiв можуть призвести до коригування розмiрiв резерву за сумнiвними боргами, який було вiдображено у фiнансовiй звiтностi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi ПАТ «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» потребує вiд її керiвництва застосовування суджень,оцiнок та припущень в кiнцi звiтного перiоду, якi впливають на врахованi в звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов’язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання. Однак, непевнiсть щодо цих припущень та оцiнок може привести до результатiв, якi потребують коригувань у майбутньому балансової вартостi активiв, зобов’язань, вiдносно яких приймаються судження та оцiнки.
Зобов’язання по операцiйнiй орендi ПАТ «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» в якостi орендодавця
ПАТ «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» уклав договори оренди комерцiйної нерухомостi, врахованiй як iнвестицiйна нерухомiсть. Оцiнюючи умови угод, керiвництво ПАТ «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» встановило, що за ним зберiгаються всi суттєвi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням майном, переданим у оренду. Тому ПАТ «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв» застосовує до цих угод облiк, встановлений для угод операцiйної оренди.

4. Стандарти, якi застосовуються при складанi фiнансової звiтностi
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 1 сiчня 2014 року та офiцiйно оприлюдненi на веб - сайтi центрального органу виконавчої влади (на офiцiйному веб – сайтi Мiнiстерства фiнансiв України ), який забезпечує формування державної фiнансової полiтики, як це передбачено статтею 12 Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996 –XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
З 1 сiчня 2014 р. вступили в дiю змiни до наступних стандартiв:
- МСФО(IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї» та МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», змiни випущенi 16 грудня 2011 р.
- Роз’яснення Комiтету по iнтерпретацiям МСФО (IFRIK) 21 «Обов’язковi платежi», роз’яснення випущенi 20 травня 2013 р.
- МСФО(IAS) 36 «Знецiнення активiв», змiни випущенi 29 травня 2013 р.
- МСФО(IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», змiни випущенi 27 червня 2013 р.
Керiвництвом Товариства не приймалися рiшення щодо дострокового застосування МСФЗ, змiни до яких випущенi у 2014 р.
Нижче зазначенi поправки до дiючих стандартiв не вплинули на облiкову полiтику Товариства та на показники фiнансової звiтностi за 2015 р.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010 – 2012 р.
- МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бiзнесу», МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти».
- МСФО (IAS) 16 «Основнi засоби», МСФО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», МСФО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011 – 2013 р.
- МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi», МСФО (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть».
Керiвництвом Товариства не приймалися рiшення щодо дострокового застосування МСФЗ, змiни до яких випущенi у 2015 р.

5. Основнi положення облiкової полiтики
Фiнансова звiтнiсть була складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансовi звiти було пiдготовлено на основi iсторичної собiвартостi.
Основнi положення облiкової полiтики наведенi нижче.
Основнi засоби
Основнi засоби приймаються до облiку тiльки, якщо є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть,а собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з цiни його придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок, будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї
В фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю з вiдрахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Об’єкти незавершеного будiвництва вiдображенi за собiвартiстю будiвництва. Для об’єктiв виготовлених господарським способом, витрати з вiднесених до них робiт та прямi накладнi витрати, входять до первiсної вартостi об’єкту.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, суть якого полягає в рiвномiрному списаннi балансової вартостi основних засобiв до їх лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх корисного використання. Розрахунковi термiни корисної експлуатацiї основних засобiв становлять:
Будинки та споруди - 20 – 50 рокiв
Виробниче обладнання - 8 - 20 рокiв
Транспортi засоби - 4 - 8 рокiв
Офiсна технiка - 4 - 10 рокiв
Меблi та приладдя - 4- 1 0 рокiв
Витрати на реконструкцiю, модернiзацiю, капiтальний ремонт, якщо є ймовiрнiсть отримати майбутнi економiчнi вигоди , капiталiзуються. Витрати на поточний ремонт, обслуговування визнаються витратами перiоду їх здiйснення. Вiдсотки по позикам, одержаним на фiнансування будiвництва, капiталiзуються вiдповiдно до МСБО 23 «Витрати по позикам».
Прибутки та збитки, якi виникли в наслiдок вибуття основних засобiв ( з причини списання або продажу), включаються в звiт про сукупнi доходи. Сума дооцiнки основних засобiв, що входить до власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу.
На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо виявляється хоча б одна з таких ознак, керiвництво оцiнює суму, що пiдлягає вiдшкодуванню. Така сума визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть активу за вiдрахуванням витрат на його продаж та вартiстю вiд його використання. При визнаннi вартостi активу у використаннi прогнознi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використання ставок дисконтування до оподаткування, вiдображаючи поточну ринкову вартiсть грошей.
Якщо вiдшкодована вартiсть одиницi активу, що генерує грошовi потоки виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть такої одиницi зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний дохiд.
На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть можливостi зменшення або припинення визнання ранiше визнаних збиткiв вiд знецiнення основних засобiв. Збиток вiд знецiнення активу визнаний у минулих звiтних перiодах коригується, якщо вiдбулися змiни в оцiнках, використаних для визначення його суми очiкуваного вiдшкодування.
Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Товариство як орендодавець.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається на прямолiнiйнiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди.
Товариство як орендар.
Витрати,пов’язанi з сплатою орендних платежiв, визнаються на прямолiнiйнiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди.
Нематерiальнi активи
Актив визнається в балансi, як нематерiальний актив, якщо є можливiсть його iдентифiкувати, коли Товариство здiйснює контроль над ресурсом та iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання.
Придбанi нематерiальнi активи первiсно облiковуються за собiвартiстю та амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть, яка утримується для отримання доходу вiд оренди , вiдображається в балансi за собiвартiстю з вiдрахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Критерiй щодо визнання нерухомостi, як iнвестицiйної, якщо вона одночасно зайнята орендодавцем становить 10 % загальної площi.
Дохiд
Дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв) визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на продукцiю (товар), за пiдприємством не залишається контроль за проданою продукцiєю (товарами); суму доходу можна достовiрно оцiнити та ймовiрно дiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг визнається, якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який є на кiнець звiтного перiоду; iснує ймовiрнiсть надходження до пiдприємства економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю; можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду та достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення. Ступень завершеностi операцiй з надання послуг визначається шляхом огляду (вивчення ) виконаної роботи.
Дохiд вiд вiдсоткiв вiд використання грошових коштiв Товариства (банкiвськi депозити), визнається iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка в перiодi їх нарахування. .
Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти Товариства складаються з торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi, грошовi кошти та еквiваленти, а також торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю.
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд та може бути достовiрно визначена її сума.
На кiнець звiтного перiоду визначати резерв сумнiвної заборгованостi виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв.
Сумнiвною вважати поточну дебiторську заборгованiсть перiод непогашення якої складає бiльше нiж 30 днiв та коли iснує невпевненiсть у її погашенi боржником.
Безнадiйною вважати поточну дебiторську заборгованiсть, вiдносно якої з’явилася упевненiсть в її неповерненi боржником або по якiй вичерпано строк позивної давностi.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть вiдображається у звiтi про фiнансовий стан за номiнальною вартiстю з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Товариство списує торгiвельну та iншу дебiторську заборгованiсть тiльки у випадку закiнчення строку позовної давностi або при впевненостi неплатоспроможностi контрагента.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовими коштами та їх еквiвалентами визнаються грошовi кошти у касi та на поточному рахунку, банкiвськi депозити за якими можна отримати заздалегiдь визначену суму грошових коштiв та за якими ризик змiни вартостi є незначним. Вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за номiнальною вартiстю.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть облiковується за номiнальною ставкою та нараховується за фактом виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань. Товариство списує торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть тiльки у випадку закiнчення строку позовної давностi.
Запаси
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок:собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв шляхом вирахування з очiкуваної продажної цiни очiкуваних витрат на завершення виробництва та витрат на збут.
Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове cписання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, визнається як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування.
Резерви та забезпечення пiд майбутнi витрати
Резерви та забезпечення майбутнiх витрат та платежiв нараховуються, якщо Товариство на пiдставi визначеної подiї у минулому має юридичнi обґрунтування або добровiльно прийнятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких буде необхiдний вiдтiк ресурсiв, передбачаючи економiчнi вигоди, та розмiр зобов’язань можна оцiнити в грошовому виразi з достатньою мiрою вiрогiдностi.
Товариство створює забезпечення оплати вiдпусток з урахуванням вiдрахувань єдиного соцiального внеску з вiднесенням нарахованих сум на витрати перiоду, у якому створюються такi забезпечення.
Товариство створює резерв сумнiвної заборгованостi, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Сумнiвною вважати поточну дебiторську заборгованiсть перiод непогашення якої складає бiльше нiж 30 днiв та коли iснує невпевненiсть у її погашенi боржником.
Резерви та забезпечення переглядаються на кiнець поточного року з проведенням необхiдних їх коригувань за наявностi вiдповiдних обставин.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як поточнi зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам, як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Вiдповiдно до вимог законодавства платежi по планам пенсiйного забезпечення з встановленими внесками вiдображає як поточнi зобов’язання по теперiшнiй вартостi. Нарахованi платежi вiдносяться на витрати перiоду надання послуг робiтникfм, якi в майбутньому дають право на отримання пенсiй.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з оподаткованого прибутку за рiк за законодавством України. Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка як очiкується буде сплачена чи вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв та зобов'язань. Вiдстрочений податок облiковується з використанням методу зобов'язань за балансом.
Власний капiтал
До складу власного капiталу Товариства вiдноситься статутний капiтал, резервний капiтал, резерв дооцiнки основних засобiв та нерозподiлений прибуток. Резервний капiтал створюється та використовується вiдповiдно до Статуту Товариства за рiшеннями акцiонерiв. Резерв дооцiнки основних засобiв може бути приєднаний до нерозподiленого прибутку при припиненнi визнання до оцiнених об’єктiв основних засобiв. Нерозподiлений прибуток використовується згiдно до Статуту Товариства за рiшенням акцiонерiв
Статутний капiтал
Простi акцiї класифiкуються у складi статутного капiталу.
Акцiї, що були викупленi у акцiонерiв (власникiв акцiї) класифiкуються як власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв та вiдображаються у складi резерву власних акцiй. Сума, виручена при подальшому продажi або повторному розмiщеннi власних викуплених акцiй, визнається як прирiст власного капiталу, а прибуток або збиток, що виникає в наслiдок таких операцiй, вiдображається у складi емiсiйного доходу. Розмiр статутного капiталу вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Статуту Товариства.
Прибуток на акцiю
Товариство надає базовi та розрiдженi показники прибутку на акцiю у вiдношеннi до своїх простих акцiй. Базовий прибуток на акцiю як частка вiд дiлення прибутку або збитку на середньозважену кiлькiсть простих акцiй, що знаходяться в обiгу на протязi звiтного перiоду, скоригованого на кiлькiсть акцiй що знаходяться у власностi Товариства. Розрiджений прибуток на акцiю розраховується шляхом коригування розмiру прибутку або збитку та середньозваженої кiлькостi звичайних акцiй, що знаходяться в обiгу, скоригованих на кiлькiсть власних акцiй, на розрiджений ефект всiх потенцiйних простих акцiй.
Дивiденди
Дивiденди вiдображаються як поточнi зобов’язання та вираховуються з суми капiталу у перiодi, в якому вони були об’явленi та узгодженi.
Знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть ознак знецiнення активiв. Якщо такi ознаки iснують, то проводиться оцiнка вартостi активiв, що буде вiдшкодована. У випадку якщо балансова вартiсть активiв, що генерує грошовi потоки, перевищує вартiсть, що буде вiдшкодована, визнається збиток вiд знецiнення.

Змiни до облiкової полiтики
З метою пропорцiйного вiдображення витрат з використання акумуляторних батарей керiвництво Товариства прийняло рiшення щодо створення забезпечення з витрат . Забезпечення нараховується протягом перiоду використання акумуляторних батарей з метою рiвномiрного вiднесення на затрати протягом їх перiоду використання . Забезпечення з використання акумуляторних батарей за попереднi перiоди не нараховується, бо вiдсутнi для цього пiдстави.
Виправлення помилок
У 2015 р. пiсля оприлюднення фiнансової звiтностi була виявлена помилка стосовно вибуття (лiквiдацiї) основних засобiв, що вiдбулося у 2014 р. Рiшення щодо лiквiдацiї прийнято у 2015 р. Керiвництво, оцiнив ситуацiю, яка склалася, прийняло рiшення щодо виправлення помилки (коригування) шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансових звiтiв за 2014 р.
Вплив на статтi Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Статтi Код рядка Показники на кiнець звiтного перiоду 31.12.2014 р. Змiненi показники на 31.12.2014 р.
I.Необоротнi активи
Основнi засоби
1010
14545
14132
первiсна вартiсть 1011 37779 36594
знос 1012 23234 22462
Всього за роздiлом I 1095 14545 14132
II. Необоротнi активи
Запаси 1100 1455 1458
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 77 69
Всього за роздiлом II 1195 1681 1676
Баланс 1300 16226 15808
I.Власний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
1420 (1739) (2157)
Всього за роздiлом I, вплив на власний капiтал 13840 13422
Вплив на Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
Статтi Код рядка За звiтний перiод (2014р.) Змiненi показники за 2014 р.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2050 3247 3244
Валовий збиток 2095 (596) (593)
Iншi операцiйнi доходи 2120 2016 1682
Адмiнiстративнi витрати 2130 (499) (507)
Iншi операцiйним витрати 2180 (1514) (1593)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: збиток
2195 (771) (1189)
Чистий фiнансовий результат 2355 (959) (1377)
Сукупний дохiд 2465 (959) (1377)
Елементи операцiйних витрат
Iншi операцiйнi витрати 2520 551 559
Чистий прибуток (збиток) на акцiю
2615 (0,06196) (0,08896)

Вплив на примiтку 6 «Основнi засоби»

Будiвлi та споруди
Машини та обладнання Транспортнi засоби Меблi та офiсне обладнання Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво
Всього
Первiсна (переоцiнена ) вартiсть
На 31 грудня 2014 р. 22088
9179
3734 72
68 2638 37779
Виправлення помилки -535 -650 -1185
На 31 грудня 2014 р. змiнена 21553 8529 3734 72 68 2638 36594
В т.ч.
за собiвартiстю 21553 8529 3734 72 68 2638 36594
Амортизацiя
Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2014 р. 13493 6392 3233 66 50 0 23234
Виправлення помилки -216 -556 -772
Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2014 р. змiнена 13277 5836 3233 66 50 0 22462
Балансова вартiсть
На 31 грудня
2014 р., змiнена 8276 2693 501 6 18 2638 14132

Вплив на примiтку 9 «Запаси»

На 31 грудня 2014 р. На 31 грудня 2014 р., змiненi
Виробничi запаси:
- сировина та матерiали 474 474
- допомiжнi матерiали - -
Готова продукцiя 960 960
Товари 21 24
Всього 1455 1458


Вплив на примiтку 10 «Дебiторська заборгованiсть»
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
На 31 грудня 2014 р. На 31 грудня 2014 р., змiненi
Аванси постачальникам 77 69
Дебiторська заборгованiсть по податкам
Iнша дебiторська заборгованiсть
Всього 77 69
Вплив на примiтку 18 «Операцiйнi доходи та витрати»
2014 р. 2014 р., змiненi
Iншi операцiйнi доходи:
Прибуток вiд реалiзацiї виробничих запасiв 5 5
Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв 147 147
Прибуток вiд лiквiдацiї основних засобiв 423 89
Дохiд вiд операцiйної оренди 147 147
Iншi операцiйнi доходи 1294 1294
Всього операцiйнi доходи 2016 1682
Iншi операцiйнi витрати
Збиток вiд курсової рiзницi 4 4
Iншi операцiйнi витрати 1510 1589
Всього операцiйних витрат 1514 1593
Операцiйнi доходи за вирахуванням операцiйних витрат 502 89
Керiвництво прийняло рiшення про розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв у Балансi (звiтi про фiнансовий стан): первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя. Початковi залишки становлять: первiсна вартiсть 53 тис.грн., накопичена амортизацiя 53 тис.грн.
6. Основнi засоби
Будiвлi та споруди
Машини та обладнання Транспортнi засоби Меблi та офiсне обладнання Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво
Всього
Первiсна (переоцiнена ) вартiсть
На 31 грудня 2014 р. 21553 8529 3734 72 68 2638 36594
Надходження
- - 23 - - 23 46
Вибуття 126
785 302 11 3 48 1275
На 31 грудня 2015 р. 21427 7744 3455 61 65 2613 35365
В т.ч.
за собiвартiстю 21427 7744 3455 61 65 2613 35365
Амортизацiя
Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2014 р. 13277 5836 3233 66 50 0 22462
Нарахована амортизацiя за рiк
390
320
36
3
2
0
751
Списання внаслiдок вибуття 99 295
383
11 3 - 791
Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2015 р. 13568 5861 2886 58 49 - 22422
Балансова вартiсть

На 31 грудня 2014 р. 8276 2693 501 6 18 2638 14132
На 31 грудня
2015 р. 7859 1883 569 3 16 2613 12943
Первiсна вартiсть придбаного обладнання, яке ще не введено в експлуатацiю, складає 2613 тис. грн. на 31.12.2015 р.
Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї), становить на 31 грудня 2015 р. 132 тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, яке використовується, на 31 грудня 2015 р. складає 1526 тис. грн.
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов’язань не iснує.
Контрактних зобов’язань, пов’язаних iз придбанням основних засобiв немає.
Балансова вартiсть основних засобiв була переглянута з метою виявлення ознак знецiнення. Прийнятi судження стосовно майбутнiх прогнозiв доходiв та витрат, пов’язаних з використанням основних засобiв, зробленi припущення що до оцiнки вартостi основних засобiв, що буде вiдшкодовано, свiдчать про вiдсутнiсть ознак знецiнення основних засобiв.
7. Нематерiальнi активи

Програмне забезпечення Всього
Валова вартiсть на 31 грудня 2014 р.
53
53
Валова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 53 53
Накопичена амортизацiя та зменшення корисностi на 31 грудня 2014 р. 53 53
Накопичена амортизацiя та зменшення корисностi на 31 грудня 2015 р.
53
53
Чиста вартiсть
на 31 грудня 2014 р. 0 0
На 31 грудня 2015 р. 0 0
Вiдповiдно до облiкової полiтики програмне забезпечення амортизується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом 10 рокiв. Амортизацiя нематерiальних активiв включається до складу адмiнiстративних витрат звiту про сукупнi доходи. У фiнансовiй звiтностi нематерiальнi активи вiдображаються за валовою вартiстю.
8. Вiдстроченi податки.
Вiдстроченi податки були розрахованi на всi тимчасовi рiзницi з використанням методу зобов'язань за балансом з використанням ставки оподаткування –в поточному роцi - 18,0 %, в наступному роцi - 18 %.
Розрахованi податковi активи та зобов'язання були згорнутi при поданнi iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, оскiльки вони вiдносяться до одного i того ж податкового органу.

Аналiз для цiлей фiнансової звiтностi 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Вiдстроченi податковi активи 0 -
Вiдстроченi податковi зобов’язання 25 -
Чиста позицiя 4 -
Змiни чистої позицiї протягом року були такими
2014 р. 2015 р.
На 1 сiчня 184 (4)
Включено до звiту про сукупнi доходи (188) 4
Включено до власного капiталу - -
На 31 грудня 4 -
Наступнi основнi вiдстроченi податковi зобов’язання та активи та вiдповiднi змiни були визнанi Товариством протягом звiтного перiоду:

Статтi, за якими виникли вiдстроченi податки На 31 грудня 2014 р. Включено до Звiту про сукупнi доходи На 31 грудня 2015 р.
Податкова база основних засобiв вище балансової
Нарахування резерву сумнiвних боргiв
Забезпечення (4) 4 0
Податкова база запасiв вище балансової
Всього (4) 4 0
При визначеннi вiдстрочених податкiв на 31 грудня 2015 р. управлiнським персоналом були врахованi змiни, внесенi до Податкового кодексу України, в частинi визначення податку на прибуток, якi дiють з 1 сiчня 2015 р. Вiдповiдно до цих змiн Товариство не використовувало коригування при визначеннi податку на прибуток.

9. Запаси
На 31 грудня 2014 р. На 31 грудня 2015 р.
Виробничi запаси:
- сировина та матерiали 474 268
Готова продукцiя 960 820
Товари 24 10
Всього 1458 1098
Суму запасiв, визнаних витратами, вiдображено у строках Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 р.: «Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї» у розмiрi 1029 тис. грн., «Адмiнiстративнi витрати» - 47тис. грн., «Iншi операцiйнi витрати» - 333 тис. грн.
В звiтному перiодi не було списання на витрати внаслiдок знецiнення запасiв.
10. Дебiторська заборгованiсть
На 31 грудня 2014 р.
На 31 грудня 2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю (товари), послуги 147 59
Резерв сумнiвних боргiв 0 (51)
Всього 147 8
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
На 31 грудня 2014 р. На 31 грудня 2015 р.
Аванси постачальникам 69 115
Дебiторська заборгованiсть по податкам - -
Iнша дебiторська заборгованiсть - 271
Всього 69 386
На 31 грудня 2015 року аналiз дебiторської заборгованостi має такий вигляд
Всього
на 31.12.2015р. у т.ч. за строками непогашення
До 12 мiс. Вiд 12 до 18 мiс. Вiд 18 до 36 мiс.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 8 8 - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 386 115 - 271
Рух резерву сумнiвних боргiв нарахованого пiд торгiвельну дебiторську заборгованiсть наведено нижче:
Залишок на 31.12.2014р. 0
Збiльшення 51
Списано дебiторської заборгованостi 0
Залишок на 31.12.2015р. 51

11. Грошовi кошти та еквiваленти.
На 31 грудня 2014 р. На 31 грудня 2015 р.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках i у касi 2 69
Всього 2 69
На 31 грудня 2015 р. є обмеження щодо використання грошових коштiв на поточному рахунку в сумi 12 тис .грн., у зв’язку з проблемами лiквiдностi банку ПАТ «Фiнанси та Кредит».
12.Статутний капiтал
На 31 грудня 2014 р На 31 грудня 2015 р
Зареєстрований Статутний капiтал:
15478560 акцiй номiнальною вартiстю
0,25 грн. за одну акцiю 3870 3870
Випущений та повнiстю оплачений Статутний капiтал:
15478560 акцiй номiнальною вартiстю
0,25 грн. за одну акцiю 3870 3870
Розмiр Статутного капiталу вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. Протягом 2014 та 2015 рокiв не було руху по Статутному капiталу Товариства.
13. Резерви, вiдображенi у складi власного капiталу.
Резервний капiтал Резерв дооцiнки Всього
Залишок на 31 грудня 2014 р. 966 10743 11709
Змiни за перiод (307) (307)
Залишок на 31 грудня 2015 р. 966 10436 11402
Резервний капiтал Товариства сформований за рахунок нерозподiленого прибутку та використовується для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат згiдно до Статуту. У складi Резерву дооцiнки вiдображається дооцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання. У звiтному перiодi сума дооцiнки 307 тис. грн. по лiквiдованим основним засобам вiдповiдно до облiкової полiтики, приєднана до непокритого збитку Товариства.
14. Поточнi забезпечення.
Забезпечення виплат вiдпусток Судовi справи Забезпечення
витрат на акумуляторнi батареї Всього
Залишок на 31 грудня 2014 р. 25 0 0 25
Нараховано за рiк 24 291 4 319
Використано за рiк 42 0 0 42
Зменшено 0 0 0 0
Залишок на 31 грудня 2015 р. 7 291 4 302
Забезпечення виплат вiдпусток на дату фiнансової звiтностi було створено в сумi не використаних працiвниками вiдпусток на 31 грудня 2015р., класифiковане як поточнi.
Забезпечення по судовим справам нараховано в сумi 291 тис. у зв’язку з високою вiрогiднiстю вирiшення судових справ не на користь Товариства. Забезпечення витрат на акумуляторнi батареї нараховано виходячи з фактичного строку їх використання.
15. Поточнi зобов’язання
На 31 грудня 2014 р. На 31 грудня 2015 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
1002
179
Поточнi зобов’язання:
- аванси одержанi 503 429
- зобов’язання перед бюджетом 8 24
- зобов’язання з соцiального страхування
87
61
- зобов’язання з оплати працi 79 40
- зобов’язання з нарахованих дивiдендiв
455
0
- iнша кредиторська заборгованiсть 223 343
Всього 2357 1076
Керiвництво Товариства вважає, що номiнальна вартiсть кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Зобов’язання з соцiального страхування є обов'язковими вiдрахуваннями до Пенсiйного фонду України згiдно до законодавства.
16. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Найменування Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2014 2015 2014 2015
Фiнансовi активи
Торговельна дебiторська заборгованiсть 147 8 147 8
Грошовi кошти та їх еквiваленти
еквiваленти 2 69 2 69
Фiнансовi зобов’язання
Торговельна кредиторська заборгованiсть
1002
179
1002
179
Справедлива вартiсть грошових коштiв, торгiвельної дебiторської та кредиторської заборгованостi дорiвнює її балансовiй вартостi, тому що цi iнструменти будуть погашеннi на протязi найближчого часу
17. Дохiд
Аналiз доходу Товариства 2014 р. 2015 р.
Дохiд вiд реалiзацiї:
- продукцiї 2612 1517
- товарiв 13 15
- робiт (послуг) 26 158
Всього 2651 1690
18.Операцiйнi доходи та витрати
2014 р. 2015 р.
Iншi операцiйнi доходи:
Прибуток вiд реалiзацiї виробничих запасiв 5 21
Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв 147 44
Прибуток вiд лiквiдацiї основних засобiв 89 -
Дохiд вiд операцiйної оренди 147 639
Iншi операцiйнi доходи 1294 1336
Всього операцiйнi доходи 1682 2040
Iншi операцiйнi витрати
Збиток вiд курсової рiзницi 4 -
Iншi операцiйнi витрати 1589 2036
Всього операцiйних витрат 1593 2036
Операцiйнi доходи за вирахуванням операцiйних витрат 89 4
В iншi операцiйнi доходи включенi:
за 2014 р.: списання кредиторської заборгованостi 154 тис. грн., лишкiв готової продукцiї 138 тис. грн., лишкiв матерiалiв 589 тис. грн., дохiд вiд продажу виробничих ресурсiв орендаторам 35 тис. грн., вiдшкодування ранiше списаних активiв 377 тис. грн. дохiд вiд реалiзацiї валютної виручки 1 тис. грн.;
за 2015 р.: дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 966 тис. грн., лишкiв матерiалiв 99 тис. грн. , вiдшкодування ранiше списаних активiв 271 тис. грн.
В iншi операцiйнi витрати включенi:
за 2014р.: витрати на безнадiйнi борги 401 тис. грн., штрафнi санкцiї 385 тис. грн., , витрати вiд зупинки виробництва готової продукцiї 803 тис. грн.
за 2015р.: витрати на безнадiйнi борги 343 тис. грн., штрафнi санкцiї 31,0 тис. грн. , нестачi та псування матерiальних цiнностей 252 тис. грн., витрати на утримання об’єктiв, переданих в оренду 1004 тис. грн., витрати з лiквiдацiї основних засобiв 169,0 тис. грн., виплата пiльгових пенсiй 148 тис. грн., невiдшкодованi податки з бюджету 89 тис. грн.
Операцiйнi витрати за характером витрат:
2014 р. 2015 р.
Сировина та витратнi матерiали 1727 1409
Витрати на виплати працiвникам 651 438
Витрати на соцiальнi вiдрахування 237 181
Витрати на амортизацiю 841 751
Iншi операцiйнi витрати 559 840
Всього 4015 3619
19. Витрати з податку на прибуток
2014р. 2015 р.
Поточний податок на прибуток 0 0
Вiдстрочений податок (примiтка 8 ) (188) 4
Всього (188) 4
Поточний податок на прибуток визначений за ставкою 18,0 % вiд оподаткованого прибутку згiдно до Податкового кодексу України.
Звiрка витрат з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, помноженим на ставки податку на прибуток вiдповiдно до податкового кодексу України, дiючих у звiтних перiодах, якi закiнчилися 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2015р. наведено у таблицi:
2014р. 2015р.
Бухгалтерський прибуток до оподаткування (1189) (297)
Ставка податку на прибуток, % 18 18
Податок на прибуток з бухгалтерського прибутку 0 0
Витрати, якi збiльшують податкову базу податку (постiйнi рiзницi) 0 0
Витрати, якi будуть врахованi в наступних перiодах (тимчасовi рiзницi) 0 0
Витрати, якi будуть зменшувати витрати в наступних перiодах (тимчасовi рiзницi) 25 0
Використання не врахованих податкових збиткiв у майбутнiх перiодах 0 0
Анулювання витрат, якi не можуть бути врахованi в наступних перiодах у зв’язку з змiнами законодавства 1022 0
Загальна сума впливу коригувань 1047 0
Ставка податку на прибуток, % 18 18
Поточний податок на прибуток - -
Змiна впливу анулювання вiдстроченого податку 184 (4)
Вплив вiдстрочених податкiв 4 0
Включено до звiту про сукупний дохiд 188 (4)
При визначеннi вiдстрочених податкiв на 31 грудня 2015 р. управлiнським персоналом були врахованi змiни, внесенi до Податкового кодексу України, в частинi визначення податку на прибуток, якi дiють з 1 сiчня 2015 р. Вiдповiдно до цих змiн Товариство не використовувало коригування при визначеннi податку на прибуток.
20. Прибуток на акцiю
Розрахунок базового прибутку на акцiю базується на наступних даних:
31.12.2014 р. 31.12.2015 р.
Чистий прибуток (збиток) (1377) (293)
Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй 15478560 15478560
Базовий прибуток на акцiю (гривень) (0,08896) (0,01893)

21. Дивiденди
Виплаченi та об’явленi дивiденди на звичайнi акцiї.
2014р. 2015р.
Заборгованiсть за невиплаченими дивiдендами 455 0
Всього 455 0
В 2015 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Була списана заборгованiсть по невиплаченим дивiдендам, за якими строк позовної давностi минув.

22. Виплати персоналу
Виплати персоналу включають основну та додаткову заробiтну плату, премiї, суми за днi щорiчних вiдпусток, допомогу тощо. Сплата внескiв до Пенсiйного фонду України передбачена вимогами чинного законодавства, є поточним зобов’язанням Товариства.
2014 р 2015 р.
Поточнi виплати 838 459
Сплата єдиного соцiального внеску 304 186
Всього витрат на персонал 1142 645
Витрати на персонал вiдображенi у строках Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
за 2014 р.: «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» у сумi 890 тис. грн, «Адмiнiстративнi витрати» - 202 тис.грн, «Витрати на сбут» - 37, «Iншi операцiйнi витрати» -13тис. грн.
за 2015 р.: «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» у сумi 268 тис. грн, «Адмiнiстративнi витрати» - 229 тис.грн, «Витрати на збут» - 15тис.грн., «Iншi операцiйнi витрати» -133 тис. грн.
23. Операцiї з пов’язаними сторонами.
Опис пов’язаних сторiн
Станом на кiнець звiтного перiоду пов'язаними сторонами щодо Товариства є:
Юридична особа: ТОВ «Новомосковський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй» код 36051730.
Фiзична особа: Сосновський Iван Миронович, Галайда Наталiя Олександрiвна.
У 2014р. та 2015 р. вiдносин з пов’язаними особами не було.. Заборгованiсть перед/або пов’язаними особами вiдсутнi.
Виплати провiдному управлiнському персоналу включають основну та додаткову заробiтну плату,премiї, суми за днi щорiчних вiдпусток, допомогу тощо.
2014 р 2015 р.
Поточнi виплати 45 35
Витрати на персонал вiдображенi у строках Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд ) «Адмiнiстративнi витрати» - за 2014р. – 45 тис. грн., за 2015р. – 35 тис. грн.
24. Операцiйна оренда. Товариство як орендодавець.
Протягом року Товариство отримало дохiд вiд операцiйної оренди у сумi 639 тис. грн. (2014 р. – 147 тис. грн.). На дату балансу Товариство не має не вiдмовних угод про операцiйну оренду.
25. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також, Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть та грошовi коштi .
Основнi ризики включають: кредитний ризик, лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.
Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнозованi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство має кредиторську заборгованiсть перед бюджетом та постачальниками, працiвниками, яку систематично погашає шляхом отримання коштiв вiд реалiзацiї залишкiв готової продукцiї та реалiзацiї необоротних активiв, якi не використовуються пiдприємством.
Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 3 рокiв Бiльше 3 рокiв Всього
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 1002 1002
Всього 1002 1002
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 3 рокiв Бiльше 3 рокiв Всього
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 179 179
Всього 179 179
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiдпадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариства сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках (назва ринку) та на ринку України
Протягом останнiх рокiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на будiвельних ринках. Значний спад попиту на продукцiю вплинув на зупинку виробництва деяких пiдприємств цiєї галузi. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi. Враховуючи економiчне, полiтичне становище України, проведення АТО, падiння економiчної,дiлової активностi в галузях економiки, зокрема, будiвельнiй, зростання цiн на енергоносiї, матерiали, що використовуються в виготовленнi продукцiї, втрату покупцiв з регiонiв проведення АТО, можуть виникнути об’єктивнi обставини, що вплинуть на здатнiсть Товариства здiйснювати господарську дiяльнiсть, проводити розрахунки з робiтниками, постачальниками, бюджетом тощо.
Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариства ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування для погашення поточних зобов’язань.
26. Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї, що суттєво могли б вплинути на звiтнiсть Товариства пiсля дати балансу, вiдсутнi.
Затверджено до випуску 5 лютого 2016 р.
______________________ ____________________
В.М.Логвиненко I.М. Шевченко
В.О. Голови Правлiння Головний бухгалтерПродовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток